CPU E5-2676 v3, E5-2686 v4

클라우드 서버 호스팅
DDoS 보안 호스팅

UDP, TCP, 해외망 통신이 자유로운 DDoS 보안 서비스 제공
Layer 3, 4, 7 DDoS 300 Gbps 이상 보안 및 완화

# CPU RAM SSD 트래픽 1개월
B1 1 Core 2 GB 60 GB 3000 GB 40,000 원
B2 2 Core 4 GB 80 GB 4000 GB 80,000 원
B3 2 Core 8 GB 160 GB 5000 GB 140,000 원
B4 4 Core 16 GB 320 GB 6000 GB 240,000 원
B5 8 Core 32 GB 640 GB 7000 GB 480,000 원
무료 상담/문의